Vultr网站现在提供6种语言的版本:英语,德语,日语,中文,葡萄牙语和西班牙语,这使全球客户群体可以更轻松地使用 Vultr 云服务。

Vultr 会自动检测浏览器语言,网站顶部也支持手动快速切换语言。以下特定于语言的URL,更多URL即将推出:

 

语言 网址
英语 https://www.vultr.com/
德语 https://www.vultr.com/de/
日语 https://www.vultr.com/ja/
简体中文 https://www.vultr.com/zh/
葡萄牙语 https://www.vultr.com/pt/
西班牙语 https://www.vultr.com/es/

Vultr目前为全球185个国家/地区的130万客户提供云服务。

 

访问 Vultr 官方网站

访问 Vultr 官方网站

分享文章: